3 ตุลาคม 2018

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ “Process Innovation Improvement for Operational Excellence” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตยุค 4.0 พร้อมยกระดับ Innovation & Operational Excellence ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก และ SMEs ใน Supply Chain โดยมุ่งเน้นการพัฒนา Process Innovation ทั้งนี้ ภายใต้โครงการได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมพร้อม Industry 4.0 & Innovation จำนวน 2รุ่น ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ