19 กันยายน 2018

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Training of Trainers on Foresight Management for Strategic Planning Specialists” ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสมาชิกรวม 18 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Strategic Foresight และ Scenario Planning รวมไปถึงทำความเข้าใจกับกระบวนการ ข้อจำกัด ตลอดจนประโยชน์ และกุญแจสำคัญในการลงมือปฏิบัติ Scenario Planning ผ่านการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม (Group Workshop) และการนำเสนอรายบุคคล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Foresight Management จากประเทศออสเตรเลีย Dr. Anita Sykes-Kelleher และ Mr. Marcus Barber

ในโอกาสนี้ ดร.สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

“ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว APO มุ่งเน้นการมองไปยังอนาคตข้างหน้า เรากำลังจะ Retransformation ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก รวมทั้งเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ หรือ Business Model ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก หรือ NPOs โดยพร้อมที่จะให้บริการ Policy Advisory ให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งการสร้าง Specific National Program เพื่อพิจารณาความต้องการของประเทศสมาชิกในรูปแบบเฉพาะตัว”

“นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการวางเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้น ดังเช่นการสร้าง Future Readiness Award ตลอดจนการสร้าง Transformation ทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านการเกษตร ดังเช่น การสนับสนุนให้เกิดมาตรฐาน ในเรื่อง Industry 4.0 อีกทั้ง เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนด้านการเกษตรจาก Labor Intensive ไปสู่ Mechanic Agriculture หรือที่เราเรียกกันว่า Smart Farming”

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ “สำหรับในเรื่อง Foresight รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเครื่องมือนี้ในธุรกิจประเภทต่างๆ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหลากหลายโปรเจค”

“ในปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า Foresight ซึ่งเราเองก็ใช้เครื่องมือนี้ในการสร้าง Strategic Planning ขององค์กร และเกิดผลสำเร็จเกินกว่าที่คาดหมายไว้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการดังกล่าว รวมทั้งจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ด้าน Foresight Management ทั้งสองท่านอย่างแน่นอน”
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ