29 August 2018

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และ คุณวรินทร์ จิตตยานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสถาบัน   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณวรินทร์ จิตตยานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติWriter

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ