2 สิงหาคม 2018

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคุณกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ กล่าวว่า “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงานของธุรกิจในประเทศไทย และมีความชำนาญในการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำ แก่ภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องได้ประสานความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้จะสร้างความตระหนักด้านแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้กับบริษัทจดทะเบียน อาทิ ด้านกระบวนการ ด้านสินค้าบริการ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาวและอย่างยั่งยืน”

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทไทย โดยคุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต และคุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และระบบการจัดการด้านนวัตกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมอันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไปในอนาคต

คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร