26 กรกฎาคม 2018


คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ K SME Good to Great หนุนเอสเอ็มอีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนโครงการ K SME Good to Great ยกระดับอุตสาหกรรม New S-Curve ด้วยการเสริมความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรมสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้ในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน และยังผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยโครงการดังกล่าว แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) งานสัมมนาให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์ แนวโน้มการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2) การอบรมเชิงลึก 4 วันกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยเข้ามาเพื่อสร้างมูลค่า และ 3) การให้คำปรึกษาตัวต่อตัวในการทำวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

 

ทั้งนี้ คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้ความสำคัญเรื่องระบบการบริหารจัดการทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต บุคลากร แผนกลยุทธ์ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายคือต้องการยกระดับภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มนี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศและมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นโครงการนี้จะเป็นการแนะนำแนวทางต่อผู้ประกอบการทั้ง 3 ภาคอุตสาหกรรมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรแบบบูรณาการ ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ (Implementer) ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อแนะนำต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถนำไปดำเนินการได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ