สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญและกิจกรรมฉลองครบรอบ 24 ปี

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2537 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยเป็นองค์กรแห่งชาติที่พัฒนาการดำเนินงานมาจาก “ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ (กองทุนพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ) ในปี พ.ศ.2505

ปัจจุบัน สถาบันมุ่งมั่นที่จะให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม วิจัยพัฒนา รณรงค์ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระดับสากล