สศอ. ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดงานสัมมนา “Smart Data Smart People for Smart Productivity”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Smart Data Smart People for Smart Productivity” ภายใต้โครงการ “ศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น

คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณนันทพร อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ร่วมเปิดงานสัมมนาดังกล่าว

คุณทศพล ระมิงค์วงศ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวแนะนำศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพ
ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ทั้งนี้ คุณทศพล ระมิงค์วงศ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวแนะนำศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพ พร้อมกันกับ ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Smart Data และการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูล และคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ Smart People การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

งานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทำให้การจัดระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนตัวชี้วัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมมีความทันสมัย

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมงานสัมมนายังได้เห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และองค์ความรู้ด้านผลิตภาพในระดับต่างๆ ตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีทักษะการวิเคราะห์ และบริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบายได้ตามเป้าหมาย มุ่งสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรมและมีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น

Related Posts