สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “การพัฒนา SME ด้วยกระบวนการเพิ่มผลผลิตและระบบมาตรฐานคุณภาพ” ณ จังหวัดราชบุรี

คุณพิชิต ตั้งสุข ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนา SME ด้วยกระบวนการเพิ่มผลผลิตและระบบมาตรฐานคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชิต ตั้งสุข ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วยดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวรายงานจุดประสงค์ของโครงการ

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สำหรับงานสัมมนาภายใต้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน หรือการได้รับมาตรฐานต่าง ๆ

ทั้งนี้ จะมีการจัดงานสัมมนาขึ้นอีกครั้งในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.ftpi.or.th/2018/22328 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 585 (ศาตพร) และ 578 (อุดมศักดิ์)   หรือ E-mail saataporn@ftpi.or.th และ udomsak@ftpi.or.th

 

Related Posts