ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “เสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพื่อก้าวสู่ Smart SMEs อย่างยั่งยืน ประจำปี 2561″

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเร่งรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม “กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจไทยตามยุทธศาสตร์ SME 4.0 และ อุตสาหกรรม 4.0 โดยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะต้องเร่งสร้างเสริมสมรรถนะ ความสามารถ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี”

“หนึ่งในแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ส่งเสริมการสร้างรากฐาน ที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม คือการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ผ่านการกำหนดมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999-2556 ต่อยอดมาสู่การดำเนินงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ในรูปแบบของการสร้างอุปนิสัยที่สำคัญ 9 ประการ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง สร้างสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น”

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ด้านผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการยกระดับผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

“กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติในรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมให้บุคลากร มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างสมดุล พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีผลิตภาพที่ดีขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลักสำหรับขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะส่งเสริมให้องค์กรมีผลิตภาพ ประสบความสำเร็จ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”

นอกเหนือจากกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในข้างต้น องค์กรชั้นนำต่าง ๆ ยังได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ พร้อมเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย

 

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ส่วนบุคคล สำนักผู้อำนวยการ

สำนักผู้อำนวยการ