ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมการประชุมนานาชาติ APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 60

ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ APO Director for Thailand และ รองประธานลำดับที่ 1 ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization หรือ APO)  พร้อมด้วย ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ APO Alternate for Thailand เข้าร่วมประชุม  APO Governing Body Meeting (GBM) ครั้งที่ 60  เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและหน่วยงานสมาชิก ในเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก จำนวน 18  ประเทศเข้าร่วมประชุม  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Related Posts