ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “มาตรการสนับสนุนการลงทุนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน”

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนการลงทุนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือการใช้นวัตกรรม จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม และการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รวมถึงการประเมินราคาเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “มาตรการสนับสนุนการลงทุนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน” ซึ่งมีกำหนดการจัดสัมมนา รวมจำนวน 5 ครั้ง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนามายังโทรสารหมายเลข 0 2621 6601 หรืออีเมล
machinefund@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.researchforthailand.org 

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ชญาภา สวรรคทัต

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บมีเดีย
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ