เผยแพร่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจองค์กร ผ่านงานสัมมนา “พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”

21-22 ธันวาคม 2560– สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบในหัวข้อ “พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความเข้าใจ มีแนวทางแบบปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพื่อก้าวสู่ Smart SMEs อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมสัมมนา “พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ได้รับเกียรติจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มอก. 9999 แนวทางบูรณาการอย่างสมดุล หัวใจการพัฒนาองค์กรจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนรับฟังกรณีศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคอุตสาหกรรมจากคุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

ส่วนกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ณ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด จ.สระบุรี เพื่อเยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจองค์กรตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้รากฐานอุตสาหกรรม “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข”

ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
คุณวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

Related Posts