สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดการศึกษาดูงาน “DTAC ฟาร์มแม่นยำ ณ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม ต้นแบบ Smart Farmer ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำเกษตร”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจัดการศึกษาดูงานDTAC ฟาร์มแม่นยำ ณ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม ต้นแบบ Smart Farmer ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำเกษตร” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวอย่างและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี Internet of Things และนวัตกรรม มาใช้ในด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์เชื่อมโยงข้อมูล แบบ Real-Time ตั้งแต่ การผลิต การตลาด การขาย และเชื่อมโยงถึงผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุคดิจิทัล

องค์กรที่เข้าร่วมยังได้เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดีด้านการใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอีกด้วย