สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัล JQA ณ ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Learning and Sharing with Winner Organizations : JQA Winners Journey to Excellence & Innovation Site Visit 2017 เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Business Excellence Framework ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (Japan Quality Award : JQA) ซึ่งได้นำเกณฑ์รางวัลดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเช่นเดียวกับประเทศไทย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560

คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมบริษัทและองค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิ JPC Orientation, Musashino Co. , Ricoh Co., Ltd. และ City of Machida Municipal Government

สนใจหลักสูตรฝึกอบรม TQA Training คลิก https://www.ftpi.or.th/services/training/tqa-training

บรรยากาศการศึกษาดูงาน