10 พฤศจิกายน 2017

7 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนประเทศสมาชิก Asian Productivity Organization หรือ  APO เข้าร่วมโครงการ “Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming” ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายระดับสูงในองค์กร นักวางแผน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้เพิ่มศักยภาพในด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับการบรรยายในวันที่สอง เริ่มต้นโดย ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเด็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรไปสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพและความยั่งยืนของภาคการเกษตร พร้อมทั้ง ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ – เนคเทค ร่วมบรรยายในประเด็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำเกษตรกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเพิ่มผลิตภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ – เนคเทค

ทางด้าน คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นำเสนอการบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสำหรับการผลิตอาหารและเกษตรกรรมอย่างปลอดภัย ส่วน ดร. พรพรหม ชัยฤทธิไชย ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาพร้อมกับการนำเสนอในด้านเทคโนโลยีไอซีทีเพื่อพัฒนาให้เกิดการเกษตรอัจฉริยะ

คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
ดร. พรพรหม ชัยฤทธิไชย ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร