7 พฤศจิกายน 2017

6 พฤศจิกายน 2560ดร.สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Productivity Organization (APO) กล่าวต้อนรับตัวแทน 19 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming” ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00-17:00 น.

ดร.สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Productivity Organization (APO)
คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ในโอกาสนี้ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ให้เกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อFuture Agriculture” โดยมี ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงการตอบคำถาม รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ใน หัวข้อ “Public and Private Partnership in Driving National Agricultural Policy

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายระดับสูงในองค์กร นักวางแผน ผู้เชี่ยวชาญของตัวแทน 19 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้เพิ่มศักยภาพในด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น และการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ผ่านการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ในภาคการเกษตร

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand

 

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร