25 ตุลาคม 2017

 

ด.ร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะหนึ่งใน 19 ผู้แทนจากประเทศสมาชิก  National Productivity Organizations: NPOs ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคุณลดาวัลย์ คำภา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Workshop Meeting of Heads of National Productivity Organizations  (WSM) ครั้งที่ 58 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Productivity Organization (APO) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์อนาคต เพื่อให้สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมระดับโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ดังที่ ดร.สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ได้ชี้ให้เห็นถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพในรูปแบบเดิมที่ค่อย ๆ เลือนหายไป แทนที่ด้วยงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นสถานการณ์สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นบนโลก จะส่งผลให้บทบาทของมนุษย์ลดลง ดังนั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงก่อนที่กระแสต่าง ๆ จะพัฒนาไปสู่วงกว้าง เพื่อที่เราจะสามารถวางแผนกลยุทธ์บนความยืดหยุ่น ให้สามารถสอดรับกับนโยบายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ Dr. Gunsu Park รัฐมนตรีช่วยว่าการนโยบายอุตสาหกรรม กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมต้อนรับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ด้วยการกล่าวถึงความจำเป็นในการคิดค้นกรอบความรู้การเพิ่มผลิตภาพด้านใหม่ ๆ เพื่อรองรับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นสิ่งขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทุกอย่างบนโลกใบนี้ รวมทั้ง  Dr. Soon Jick Hong ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานและผู้บริหาร Korean Productivity Center ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ถึงความจำเป็นของประเทศเกาหลีและประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ที่ต้องนำความได้เปรียบในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตมาเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้ที่จะมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกัน

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร