12 ตุลาคม 2017

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ APO จัดงานสัมมนาหัวข้อ “How Korea Drives Industry 4.0: a Step-by-Step Implementation to Success” ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Seok Hee Han อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย Seoul School of Integrated Science and Technology (aSSIST) รวมทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ Korean Industry 4.0 Association ได้ร่วมนำเสนอกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติขององค์กรตัวอย่างจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความตื่นตัวในการศึกษาด้านอุตสาหกรรม 4.0 และยังมีบริบทสังคมและเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยรวมทั้งบรรยายถึงขั้นตอนการนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทองค์กรไทย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านคน กระบวนการ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ พร้อมแชร์ประสบการณ์จากกรณีศึกษาและความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ Industry 4.0
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร