7 กันยายน 2017


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดการศึกษาดูงาน “Learning and Sharing with Winner Organization 2017” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560  ณ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ซึ่งเป็นการต่อยอดและแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์การบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งเรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างเจาะประเด็น ในหมวดบุคลากร (หมวด 5) และการปฎิบัติการ (หมวด 6)  ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานล้วนได้รับความรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรของตนเอง และเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่ปฏิบัติตามได้จริง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากร ความผูกพันของบุคลากร และกระบวนการทำงาน รวมถึงประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศได้อย่างครบถ้วน
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร