31 สิงหาคม 2017

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปิดโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัดและบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอผลจากผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กรและการจัดการองค์ความรู้ (KM) สำหรับใช้ต่อยอดการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลักดันกิจกรรมผลิตภาพจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560

ทั้งนี้ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator) เป็นแกนนำในการบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร โดยมุ่งสร้างความรู้ความสามารถด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้จากการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับบริบทด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร