25 สิงหาคม 2017

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือทีมงานนวัตกรรมที่สนใจ เข้าร่วมการศึกษาดูงานเส้นทางนวัตกรรมกับความยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ SCG Open Innovation Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมดูงานเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและสร้างความคิดที่แตกต่าง รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในประเด็นต่างๆ ดังเช่น แนวทางการสร้างทรัพยากรบุคคล การขับเคลื่อนนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมในแบบขององค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร