23 สิงหาคม 2017

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย Big Data” ภายใต้ “โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานระดับนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงาน ได้รับองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กร และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในระดับต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนนโยบายให้ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งงานสัมมนาในครั้งนี้ ยังเป็นการแนะนำ “โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการรวบรวมฐานข้อมูลและตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ โครงการยังมีส่วนในการสนับสนุนฐานข้อมูลอัจฉริยะของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับทางสถาบันเครือข่าย ทำให้สามารถกำหนดและผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถของอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ http://piu.ftpi.or.th/

การบรรยาย หัวข้อ “Big Data in Action” โดย คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ วิทยากรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร