7 มีนาคม 2017

industry1

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ APO จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Implementing Smart Factory of Industry 4.0: Strategic Initiatives and Inspired Case Studies” ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวให้เข้ากับบริบทของอุตสาหกรรมไทย พบกับการสัมมนาในหัวข้อ “Implementing Industry 4.0 and Success Stories” จาก Prof. Dr. Wolfgang Mauerer ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม หรือ Software Intelligence จาก Technical University of Applied Sciences Regensburg ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นประเทศต้นแบบอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทาง FTPI” จากคุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจ) และคุณสุรเชษฐ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

IMG_0642

ภายในงานดังกล่าว ยังได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่าง หรือ Inspired Case Studies จากคุณสนธยา สุธัมมสภา Business Development Director บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

และคุณธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจกาแฟอินทรีย์รักษ์ป่า ร่วมพูดคุยถึงการยกระดับศักยภาพและการพัฒนาสู่แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งบอกเล่าผลดีหรืออุปสรรคที่องค์กรต้องเผชิญด้วยเช่นกัน
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ