17 มกราคม 2017

PF

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดโครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 (Improving Productivity & Sustainability through Knowledge Management หรือ PF+KM) ” พร้อมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการความรู้ ด้วยการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อให้สามารถยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการเพิ่มผลผลิต ร่วมถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ