3 มิถุนายน 2016

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปั้นสุดยอดหัวหน้างาน

เพื่อเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพอย่างเหนือชั้น


PFLeader-May2016

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพสำหรับสุดยอดหัวหน้างาน รุ่น 7” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการกระตุ้น ขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงงาน และบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และทีมนักวิชาการเพิ่มผลผลิต เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมนำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ณ บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรไทยจำนวน 24 คน และจาก Lao Brewery Co.,Ltd.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 คน