25 พฤษภาคม 2016

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา

มุ่งเน้นความรู้ด้าน Food Safety Management

????????????????????????????????????

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO)  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Productivity Center of Cambodia และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ประเทศกัมพูชา ในโครงการ “Productivity Movement for SMEs Development and Food Safety Management System for Enhancing the Productivity and Competitiveness of the Food Industry ” ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ