23 มีนาคม 2016

1454586370839

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้แทนจาก 6 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PF+KM ปี 2559 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) องค์กรต้นแบบความสำเร็จที่มีความโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ KM เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต ผ่านนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร