21 กันยายน 2016

img_1690

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัมมนา “Knowledge Sharing on Improving Productivity & Sustainability through KM” ภายใต้โครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PF+KM ประจำปี 2559 เพื่อเรียนรู้แนวทางการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร และการจัดการองค์ความรู้ (KM) สำหรับใช้ต่อยอดการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลักดันกิจกรรมผลิตภาพจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 พร้อมชมนิทรรศการตัวอย่างการปรับปรุงงานตามแนวทาง PF+KM เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรอื่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ โดยมี ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และให้เกียรติมอบโล่รางวัล “องค์กรต้นแบบในการสร้างและต่อยอดบทบาทนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพด้วยการจัดการความรู้ ประจำปี 2559” ให้แก่ทั้ง 6 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

ดร. สมชาย หาญหิรัญ

ดร.สมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนาว่า “จากแนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา ที่จะนำไปสู่ ‘ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน’ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแก่บุคลากรในทุกระดับ อีกทั้งการต่อยอดและขยายฐานองค์ความรู้ในการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยแนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างองค์กร จะเป็นส่วนสำคัญให้การยกระดับความสามารถขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างนวัตกรรม นำไปสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนและสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรทุกท่าน ได้ศึกษาและนำแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนาทีมงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรตามแนวทางโครงการนี้ ไปปรับใช้ต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงาน ซึ่งหากสามารถนำไปใช้ขยายผลได้เร็วและมากเท่าใด ภาคอุตสาหกรรมไทยก็จะยิ่งมีโอกาสเพิ่มผลิตภาพมากขึ้นเช่นกัน”

นางสาวจิตติมา ศรีกลม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า “ในปีงบประมาณ 2559 นี้   สถาบันได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Improving Productivity & Sustainability through Knowledge Management) หรือ PF+KM” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในด้านการบริหารจัดการความรู้ ด้วยการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับบริบทด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร และในปีนี้ ได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเก็จจิ้ง จำกัด บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ส.กิจชัย จำกัด ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกองค์กรได้รับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาทีมงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินโครงการของทั้ง 6 องค์กรในภาพรวม มีดังนี้

  • องค์กรสามารถลดต้นทุน และมีโอกาสสร้างรายได้ จากการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การปรับปรุงงานเพื่อ เพิ่มผลิตภาพ ประมาณ 12 ล้านบาท/ปี
  • องค์กรมีระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องการจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เฉลี่ยสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์
  • องค์กรมีระดับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์
  • องค์กรมีการจัดทำแผนขยายผลการดำเนินโครงการต่อเนื่อง 100 เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

img_1614

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด ผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ประจำปี 2559 และมีการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรม Kaizen รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักขององค์กรอย่างมีบูรณาการ โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดดำเนินการให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%95

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร