3 มิถุนายน 2015

4 องค์กรไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในงานสัมมนาหัวข้อ “Thailand Quality Award 2014 Winner Conference”

IMG_2098

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารจาก 4 องค์กรคุณภาพที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 (Thailand Quality Class 2014: TQC) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ในงานสัมมนาหัวข้อ Thailand Quality Award 2014 Winner Conference” เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัล TQCซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช