19 พฤษภาคม 2015

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม

“Workshop on Social Marketing and Networking for National ProductivityOrganizations”

B1

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Social Marketing and Networking for National ProductivityOrganizations” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการสื่อสารและความสำคัญของ Social Media การสร้างเครือข่าย ตลอดจนกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการดำเนินงานของประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 14 ประเทศ ซึ่งจัดโดย APO ณ ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2558
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช