10 มีนาคม 2015

IMG_5051-resz

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณกุลชุดา ดิษยบุตร วิทยากรที่ปรึกษา  ส่วนการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับคุณนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (ฝั่งซ้าย) และคุณนันทิวัต ธรรมหทัย Public Affairs and Communications Director บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด (ฝั่งขวา) ในการเสวนาหัวข้อ “การนำแนวทาง CSV ไปปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ”ภายใต้กิจกรรม Green Talk “CSV in Practices: Create Shared Value…กลยุทธ์สร้างธุรกิจ พร้อมสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน CSV พร้อมแนวทางปฏิบัติ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ โดย CSV ถือเป็นการต่อยอดแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็วๆนี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช