3 มีนาคม 2015

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าเยี่ยมประธาน JPC ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

เยี่ยมประธาน JPC

 

ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฝั่งขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Masayoshi Matsukawa, President of JPC (ฝั่งซ้าย) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในครั้งถัดไปขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (the APO Center of Excellence) และร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือสำหรับโครงการในอนาคตระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประเทศไทย และศูนย์เพิ่มผลิตภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Productivity Center: JPC) ทั้งนี้ ดร. สันติ ยังได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการผลักดันแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” ในการเพิ่มผลิตภาพ โดยทั้งสององค์กรยังได้ตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพให้เหนียวแน่นเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา ณ JPC ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้

(http://www.jpc-net.jp/eng/news/2014_11.html)Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช