ติดต่อสถาบัน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น 12,14 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 - 6195500
โทรสาร 02 - 6198100

Thailand Productivity Institute

12th,14th FL. Yakult Building,
1025 Phahonyothin Rd.,Phayathai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: (662) 6195500
Fax: (662) 6198100