Human Centered Productivity

banner-human-centered-productivity-program

หลักสูตร
จำนวนวัน
รุ่น
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Non-Mem
Member
2
2
24-25
21-22
8,000
7,000
2 วัน 1 คืน
2
2-3
29-30
12,000
10,000
2
1
7-8
8,000
7,000
4
2
20-23
7-10
15,000
14,000
2
2
14-15
4-5
7,000
6,000
1
2
25
14
3,500
3,000
1
2
26
15
4,000
3,500
8
2
6-7,20-21 6-7,20-21 13-14 3-4, 10-11, 24-25
23,000
21,000
2
1
13-14
8,000
7,000

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
July 2017
13-14 กรกฎาคม และ 3-4, 10-11, 24-25 สิงหาคม
4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor : 4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI
21,000 23,000
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
August 2017
7-10
Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader (PF) เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน
14,000 15,000
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
21-22
Back to Basics : Boost up Productivity Practitioner : เสริมผลิตภาพที่รากฐาน สร้างผลิตภาพอย่างยั่งยืน
7,000 8,000
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
29-30
Smart People Smart Work : เสริมแกร่งนักส่งเสริมผลิตภาพ สร้างองค์กรยั่งยืน
10,000 12,000
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
September 2017
4-5
นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ : QCC Facilitator
6,000 7,000
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
7-8
KM Facilitator Concept for Productivity Improvement (PF+KM) นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
7,000 8,000
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
**ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
**สถาบัน จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
**ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนฝีมือแรงงาน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดูรายละเอียดหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร : 02-619-8096
Email: promotion@ftpi.or.th
www.ftpi.or.th/services/training/human-centered-productivity