โครงการ Benchmarking

h-benchmarking

 

ในปี 2554 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดตั้ง BEST Center (Benchmarking for Business Excellence Service of Thailand) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง (Benchmarking Clearing House) ในการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในระดับกระบวนการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในระดับองค์กร ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินตนเอง และกรณีศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเทียบเคียงประสิทธิภาพของตนเองกับองค์กรอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองและประเทศ

 

BEST-logo

 

qrcodeBEST

ภารกิจของ BEST Center

1.สร้างกรอบกระบวนการ Benchmarking ที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกธุรกิจ

2.พัฒนาตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการประเมินตนเอง(Self-Assessment) สามารถเปรียบเทียบทั้งภายในธุรกิจเดียวกัน ระหว่างธุรกิจ และเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างองค์กร ระหว่างกลุ่มธุรกิจ และระหว่างประเทศ และการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ (Crystal Report) รวมถึงกรณีศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกระบวนการต่างๆ

4.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและแบบก้าวกระโดด

5.เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการวางแผนการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ