โครงการวิจัย

headResearch

 

 

 โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 • โครงการประเมินผลการจัดตั้ง มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ในสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ (ELLIS) ในสถาบันอุดมศึกษา

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบหมายให้ประเมินโครงการทั้งสอง เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเขียนกรณีศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการโครงการที่ดีอีก 20 กรณีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันการศึกษา

 • การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2551

  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของทางบริษัท เพื่อนำผลของการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยครอบคลุมการบริการ 3 ด้านได้แก่ การให้บริการด้านการจราจรทางอากาศและข้อมูลข่าวสารการบิน การให้บริการด้านสื่อสารการบิน และการให้บริการด้านเช่าอุปกรณ์สื่อสาร

 • ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจผู้ใช้บริการในภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ Thailand Customer Satisfaction Index (TCSI)

  สถาบันได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความพึงพอใจผู้บริโภคในระดับมหภาค ในเบื้องต้นได้ศึกษาเฉพาะบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยจำนวน 6 แห่ง โดยนำต้นแบบมาจาก American Customer Satisfaction Index (ACSI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าสามารถสะท้อนความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับกิจการในมุมมองของผู้บริโภค

 • โครงการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ประจำปี 2550

  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากกิจการจำนวน 1,144 แห่งใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 1 ธุรกิจบริการ ได้แก่ อาหารแปรรูป สิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์บรรยากาศในการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย และการวิเคราะห์ดัชนีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่ม (VAPM)

 • การพัฒนาตัวชี้วัดตามโครงการสร้างต้นแบบของการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

  เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดในระดับกระบวนการตามกรอบแนวคิดของ American Productivity & Quality Center (APQC) เพื่อใช้ในการประเมินผลระดับการเพิ่มผลผลิตหลังจากที่นำเครื่องมือด้านการเพิ่มผลผลิตไปใช้เป็นแนวทางหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรซึ่งครอบคลุม 2 กระบวนการ ได้แก่ ด้านบริหารการผลิตและด้านทรัพยากรบุคคล

 • โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ประจำปี 2549

  เทศบาลตำบลสำโรงใต้มอบหมายให้ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2549 โดยเน้นในเรื่องการใช้ทรัพยากร ผลที่ได้รับและความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์ ทำให้ทราบความก้าวหน้า และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุผลในระยะต่อไป