เครื่องมือวัดวิเคราะห์

headResearch

 

 

สถาบันดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในระดับมหภาค มุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลที่แสดงสถานะการเพิ่มผลผลิตของทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการเพิ่มผลผลิตของชาติ  นอกจากนี้ในระดับจุลภาค สถาบันยังให้บริการงานวิจัยสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และนำเสนอกรณีศึกษา หรือวิธีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั่วไป

Value Added Productivity Measurement (VAPM)

Value Added Productivity Self-Assessment (VAP-SA)