งานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการวิจัยการจัดการองคกร

สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในระดับมหภาค มุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลที่แสดงสถานะการเพิ่มผลิตภาพของทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ บริการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการเพิ่มผลิตภาพของประเทศ นอกจากนี้ ในระดับองค์กร สถาบันยังให้บริการงานวิจัยสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ และมีโครงการจัดตั้งหน่วยงานที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับกระบวนการ Benchmarking เช่น ให้บริการ ฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำ Benchmarking ให้บริการข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในภาพรวมขององค์กร และในระดับกระบวนการเพื่อการเปรียบเทียบ ซึ่งมีทั้งข้อมูลภายในประเทศและข้อมูลขององค์กรในต่างประเทศ ภายใต้กรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2015-03-05_18-35-02