Productivity World ฉบับที่ 110

วารสาร Productivity World
ปีที่ 19 ฉบับที่ 110

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557

 

สแปนชั่น (ไทยแลนด์)
วัฒนธรรมการจัดการความรู้
ที่ผสานอย่างลงตัว
เคล็ดลับผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
ระดับโลก กรณีศึกษาจาก
Sir Alex Ferguson
Core Competency ในมิติของกลยุทธ์ดูฉบับย้อนหลัง