Productivity World ฉบับที่ 108

วารสาร Productivity World
ปีที่ 19 ฉบับที่ 108

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
.
Productivity วาระแห่งชาติ Key Success Factor
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Ratan tata : ผู้นำพา Tata Motors 
สู่องค์กรระดับโลก
การจัดการความรู้ในเรื่องที่เป็นความลับ
การพัฒนา Academy ตอบโจทย์อะไรให้องค์กร

 


ดูฉบับย้อนหลัง