วารสาร Productivity World ฉบับที่ 121

อ่าน E-book!!

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 121

มีนาคม-เมษายน 2559
APO Society
การบริหารความหลากหลายของบุคลากร
Workforce Focus
Twenty Predictions for the 2020 Work Place
Special Scoop
โครงการ “การสำรวจระดับผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย รอบที่ 3”

P-World 12122.3 MiB25

ดูฉบับย้อนหลัง


บทความภายในเล่ม

BOOK BRIEFING
APO Society
CUSTOMER FOCUS
MEASUREMENT, ANALYSIS and KM
WORKFORCE FOCUS
SPECIAL SCOOP