REGIONAL CATALYST

ค้นหารายงาน :

Title Start date End date Venue Author
International Conference on Climate-smart Agriculture 8/11/23 8/11/23 Virtual Sessions คุณศศิประภา มาราช
International Conference on Climate-smart Agriculture 8/11/23 8/11/23 Virtual Session คุณกัญญาณัฐ รังสิยเวคิน
International Conference on Climate-smart Agriculture 8/11/23 8/11/23 Virtual Session คุณเพ็ญพธู ภักดีบุรี
International Conference on Climate-smart Agriculture 8/11/23 8/11/23 Virtual Session คุณธเนศ จันทร์อินทร์
International Conference on Climate Smart Agriculture 8/11/23 8/11/23 Virtual Sessions ดร. มาร์กาเร็ต เดอลาครูชหรืออยู่วัฒนา

Remarks 

รายงานทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการของเอพีโอ      มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านงานเขียนกึ่งวิชาการที่มุ่งให้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินในการอ่าน เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่ผูกพันกับองค์กรต้นสังกัดและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแต่อย่างใด