PRODUCTIVITY CAPACITY BUILDING

ค้นหารายงาน :

Title Start date End date Venue Author

Remarks 

รายงานทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการของเอพีโอ      มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านงานเขียนกึ่งวิชาการที่มุ่งให้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินในการอ่าน เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่ผูกพันกับองค์กรต้นสังกัดและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแต่อย่างใด