30 August 2022

ออกแบบงานเขียนยังไง

ให้การถ่ายทอดความรู้บรรลุเป้าหมาย

 

เป้าหมายสำคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ในการสร้างความสำเร็จให้คนทำงาน ทีมงาน และองค์กร การนำความรู้ไปจัดเก็บแต่ไม่มีการนำไปใช้จึงไม่ใช่การจัดการความรู้ที่บรรลุเป้าหมาย การออกแบบงานเขียนโดยการนำความรู้ที่จัดเก็บไว้มาถ่ายทอด จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง

อ่านบทความฉบับเต็ม ความรู้ ดูง่าย ใช้สะดวก  โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช

ความรู้ ดูง่าย ใช้สะดวก

อ่านบทความอื่นๆของ โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช ในคอลัมน์ KM Insight through Knowledge Capturing 

คลิก https://www.ftpi.or.th/category/general-article/km-insight-through-knowledge-capturing
Writer