24 August 2022

TQA ทันตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น

.

ถอดบทเรียนวิธีรับมืออุปสรรค พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ

ของ ทันตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น

เพราะการบริหารองค์กรให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรค และมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกองค์กร และอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะวิกฤต COVID-19 ที่ทำให้คณะต้องเร่งวางแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้รอดพ้นจากอุปสรรค และก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนั้น ทำอย่างไรจึงสามารถพลิกวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสในการการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างรอบด้าน ทั้งในแง่ของการดำเนินงาน รายได้ และศักยภาพของบุคลากร

.

“4 เรื่องที่ทันตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น ให้ความสำคัญ”

ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บอกเล่าถึง แนวทางบริหารองค์กร ภายใต้การมุ่งเน้นบุคลากรและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการเป็น ‘A Great School for All’ หรือ โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ไม่เพียงแต่เฉพาะนักศึกษา แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจากที่ได้รับฟัง เราพบว่าท่ามกลางความพยายามของ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  4 เรื่องที่น่าสนใจ และอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบกัน ดังนี้

วางกลยุทธ์ปั้นคนให้เก่ง

เพราะ ‘คน’ คือ Key Success Factor ขององค์กร

หากคนในองค์กรขาดศักยภาพ และขาดความพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน ก็อาจเป็นเรื่องยากที่องค์กรจะประสบความสำเร็จ

  • กำหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  โดยมีการทำ Competency Gap Analysis ในทุกลำดับชั้นของบุคลากร เพื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่พึ่งประสงค์ และเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลพิจารณาสิ่งที่ตนเองยังขาด
  • จัดทำแผนแม่บท HR เน้นการทำงานแบบ Strategic HR และจัดให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์แต่ละปี เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทางคณะฯ จัดให้มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสำรองทุนสนับสนุนการอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน

ปรับกระบวนการให้เอื้อต่อการทำงานจริง

โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งในการทำงานทั้งในสภาวะปกติ หรือสภาวะวิกฤต

  • กำหนดบทบาทผู้นำเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นและเข้าใจเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
  • ทำ Performance Review สม่ำเสมอ ทั้งในระดับบุคคล ระดับงาน ระดับฝ่าย ระดับคณะ พร้อมรายงานในที่ประชุมคณะทุก 3 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่างานของคณะฯ ประสบความสำเร็จ

มุ่งเน้นความผูกพันของบุคลากร

ยิ่งบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มผลิตภาพในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น

  • ประเมินและวิเคราะห์ความผูกพันทุกปี ภายใต้แนวคิดของ Gallup Q12 Engagement Hierarchy โดยยืนยันความถูกต้องของปัจจัยต่าง ๆ ผ่านการทำ Focus Group ตัวแทนบุคลากร เพื่อสร้างคำถามในแบบประเมิน
  • นำความเห็นของบุคลากรมาปรับปรุง เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น เพื่อค้นหาว่าคณะฯ จะทำอย่างไรให้บุคลากรพึงพอใจในการทำงาน และมีผลิตภาพสูงขึ้น

ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม

เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง จะหล่อหลอมให้ทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ทิศทาง และเป้าหมายในการดำเนินงานได้ตรงกัน

จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ที่มา: งานสัมมนา TQA 2021 Winner Conference หัวข้อ TQC Plus Insights:  การมุ่งเน้นบุคลากรและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน สู่ผลลัพธ์ที่โดดเด่นด้านความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร โดย ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรม TQA
Writer