28 December 2021

เคล็ดลับความเก่งของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งผลิตพยาบาลชั้นเลิศของประเทศ
กับความสำเร็จในการมุ่งสู่ World Class University ด้วยเกณฑ์รางวัล TQA

กว่า 125 ปี ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (NSMU) ทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิตพยาบาลคุณภาพสูงและมากที่สุดในประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาวะประชาชน แม้ในช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิทัล นักศึกษาเป็นกลุ่ม Gen Z รวมถึงการระบาดของโรค COVID-19  NSMU ก็สามารถใช้ความแข็งแกร่งของระบบการบริหารจัดการที่ดี รับมือและปรับตัวได้อย่างเท่าทัน จนประสบความสำเร็จการันตีด้วย รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2563 จากOffice of Thailand Quality Award ด้วยจุดเด่นที่สำคัญ อาทิ

 มีระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

มีการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน ขับเคลื่อน ถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกระดับจากผู้รับผิดชอบ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการทำงานและการเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ทั้งองค์กร

ให้ความสำคัญกับ Voice of Customer

พยายามที่จะรับฟังเสียงของลูกค้า ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาทุกหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ให้ทุนวิจัย ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และสิ่งสำคัญคือ นำเสียงที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบหลักสูตร งานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ซึ่งความสำเร็จจากกลยุทธ์นี้ สามารถออกแบบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance ถึง 9 หลักสูตร

เกิดนวัตกรรมมากมายจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีการปรับหลักสูตรใหม่ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในช่วง Covid-19 รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (SMART TEACHING ) และ พัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพผ่านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  (SMART HEALTHCARE )

Learning Support  ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

ด้วยการดูแลสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน มีการจัดทำ website  แหล่งการเรียนรู้

ที่มา : งานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ,Journeys to the Pride of World-Class Excellence วันที่ 19 สิงหาคม 2564

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรม TQA

 
Writer