16 December 2021

เรียนรู้ 9 บทเรียนความสำเร็จ GBMC HealthCare
สู่การคว้ารางวัลระดับโลก ด้วยผู้นำขับเคลื่อนและกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

GBMC HealthCare, Inc. ศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวของรัฐแมรี่แลนด์ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรจนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพระดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award 2020 ด้วยระดับคะแนน HCAHPS เทียบเท่ามาตรฐาน The Health Services Cost Review Commission เพื่อชาวอเมริกันจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดได้อย่างทั่วถึง แน่นอนว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นพยายาม และกว่า 10 ปี บนเส้นทาง Excellence Journey สะท้อนความเป็นเลิศด้วยระบบการนำองค์กร ดังนี้


ผู้นำกำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศขององค์กรที่ชัดเจน
หรือมีจุดโฟกัสที่ชัดเจน

 

ถ่ายทอด Vision Mission สู่เป้าหมายและการลงมือปฏิบัติ

ไม่ใช่แค่การสื่อสารหรือแค่ความพยายามใช้ทักษะความเป็นผู้นำในการอธิบายให้เข้าใจ แต่จะต้องถูกแปลงออกมาเป็นเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านระบบการนำองค์กร (Leadership system)

สร้าง “วัฒนธรรม” ที่ฝังลึกจนเป็น DNA ของการปฏิบัติ

เพราะการจะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพียงแค่การบอกเล่า แต่ต้องอาศัยกระบวนการที่เป็นระบบ ทำให้เป็น DNA ของการปฏิบัติ

 มี “Leadership System”  ที่มีอยู่ในวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของผู้บริหาร

และเมื่อระบบการนำองค์กรถูกบูรณาการกับ Practices ต่างๆ ในองค์กร เริ่มผูกกับระบบวัดผล ผูกกับกลไกทุกอย่าง ก็จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นเลิศ

การวางกลยุทธ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความท้าทาย ความได้เปรียบ การแสวงหาโอกาส และวัตถุประสงค์ในกิจกรรมต่างๆ ต้องเชื่อมกับเป้าหมายความเป็นเลิศ ที่สะท้อนความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร

บูรณาการการวัดผลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร

เพื่อผลักดันให้เกิด Improvement Innovation ดังนั้น ผู้นำที่เก่ง มีวิสัยทัศน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี Leadership System ที่ดี และจะต้องผูกติดกับทุกการปฏิบัติ และทุกการแก้ปัญหาขององค์กร

Lean Daily Management ใน 365 วัน เพื่อการเรียนรู้ทั่วถึงทั้งองค์กร

ผู้นำจะใช้เวลา 5 นาทีทุกวันเพื่อรับทราบข้อมูลที่พนักงานนำเสนอบนบอร์ด ด้วยระบบนี้ ทำให้ผู้นำได้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน เกิดการ recognize พนักงาน และนำมาซึ่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำระดับสูง เป็นผู้กำหนดบทบาทของผู้นำภายในองค์กร

เพราะระบบการนำองค์กร จะเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ ดังนั้นบทบาทของผู้นำภายในก็จะต้องดีด้วย โดย GBMC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำ ด้วยการทำความเข้าใจ ทำ Skill Matrix และ ทำการประเมินเพื่อพัฒนา

ต้องมีการประเมินประสิทธิผลของระบบการนำองค์กร

หนึ่งในจุดอ่อนขององค์กรส่วนใหญ่คือ ไม่มีการทบทวนระบบการนำองค์กร ว่าผลลัพธ์สะท้อนกลับไปที่เป้าหมายหรือไม่ การทำให้ระบบการนำองค์กรเป็น DNA ของผู้บริหารระดับสูง เป็น DNA ขององค์กร และ Practices ทั้งหลายขององค์กรก็จำเป็นที่จะต้องบูรณาการไปกับระบบการนำองค์กร

ที่มา : การบรรยาย หัวข้อ How to Sustain Excellent Performance โดย Dr.John B. Chessare, MD, MPH, President & Chief Executive Officer และ Ms.Carolyn Candiello, VP Quality and Patient Safety GBMC HealthCare, Inc. ในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรม TQA
Writer