30 October 2018

ในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ หลายท่านได้รับโอกาสขยับขึ้นไปเห็นหัวหน้าหน่วย จึงขอฝากคาถาสำหรับผู้ที่ต้องทำหน้าที่หัวหน้าทั้งหลายไว้ดังนี้ครับ Respect-Listen-Freedom- Trust-Appreciative Inquiry

Respect

นี้ครอบคลุมความเคารพต่อผู้ร่วมงานทั้งด้วยกาย วาจา ใจ เคารพทั้งตัวบุคคล ความคิด ความตั้งใจ เคารพไปถึงหัวหน้าในอดีตหลายๆ คน ที่ปูพื้นฐานการทำงานไว้ อย่างน้อยเราควรรักษาของดีที่สะสมมา อย่าอวดเก่งว่าเราเก่งกว่าคนเก่า

Listen

ฟังให้มากกว่าสั่ง ใช้หูให้มากกว่าปาก เราจะบริหารงานได้ดีต้องรู้เรื่องในหน่วยงานให้รอบด้านทั้ง tangible & intangible  รับฟังทั้งความใฝ่ฝัน ความพยายาม ปัญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อหาทางช่วยแก้ปัญหา  รับรู้เพื่อให้มองทะลุจาก event -> pattern -> structure -> mindset

Freedom

การให้อิสระคือการใช้ประโยชน์จากพลังสร้างสรรค์ของผู้คน ยิ่งให้อิสระมากยิ่งกำไรมาก ยิ่งควบคุมยิ่งขาดทุน หมดสมัยของการขออนุญาตก่อนทำ แต่ควรแสดง accountability ด้วยการรายงานผลที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าทราบ หัวหน้าควรส่งเสริมให้ลูกน้องไปช่วยงานหน่วยงานอื่นโดยไม่หวงไว้ทำงานเฉพาะของหน่วยงานตนเอง เราจะได้ทั้งความเป็นเพื่อน แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน และวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่อาจมีแบบแผนหรือวัฒนธรรมแตกต่างกัน

Freedom

เป็นสิ่งที่ต้องสร้าง ต้องสะสม ต้องเริ่มจากตัวเรา มีหลักการ มีความคงเส้นคงวา ไม่มุ่งทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระงับบรรยากาศเชิงลบหรือความไม่ไว้วางใจในหน่วยงานโดยเร็ว เมื่อมีอะไรติดค้างกับใคร ให้รีบทำความเข้าใจ และเป็นฝ่ายขอโทษก่อนถ้าเรามีส่วนก่อเหตุ

Appreciative inquiry

คือการค้นหาเรื่องราวเชิงบวกที่มีอยู่ในหน่วยงาน แล้วสร้างฝันที่จะใช้พลังบวกนี้ให้เกิดประโยชน์  อย่าเริ่มด้วยปัญหา เพราะปัญหาทำให้ผู้คนเป็นอัมพาตทางความคิด  เรื่องราวเชิงบวกหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จอาจจะเป็น ความสำเร็จ ทรัพย์สิน ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ นวตกรรม จุดแข็ง ความคิดที่เหนือชั้น โอกาส การเทียบเคียงกับผู้อื่น ช่วงเวลาที่หัวใจพองโต ค่านิยมที่อยู่ในชีวิตจริง ประเพณี ความสามารถเชิงกลยุทธ์ เรื่องเล่า ปัญญาญาณ คุณค่า อุดมคติ วัฒนธรรม  นำเรื่องราวเหล่านี้มาขยายผล ช่วยให้ผู้คนหันกลับมาตระหนักถึงการทำสิ่งที่ดีบนฐานความรู้และความสามารถของพวกเขาเอง

หวังว่าจะทำให้ทั้งหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมีความสุขร่วมกันครับ
Writer

โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล