1 September 2023

Soft Powerในองค์กร คืออะไร ดีอย่างไร ทำไมองค์กรควรมี

 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยาก ความถี่ในการเกิดความเสี่ยงมีมากขึ้น หลายองค์กรรับมือด้วยความพยายามในการปรับใช้ Agile management หรือ Flexible Strategy เพื่อสร้างความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่ในบางครั้ง แม้ว่าองค์กรจะมีระบบการจัดการหรือกลยุทธ์ที่ดี แต่กลับไม่สามารถขับเคลื่อนให้สำเร็จได้ บางทีเราอาจลืมกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ “พนักงาน” รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เหมือนน้ำมันหล่อลื่นคือ “การสร้าง Soft Power ในองค์กร”

รู้จัก Soft Power ในองค์กร

คือ ปัจจัยความสำเร็จที่ช่วยทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ด้วยความสามารถในการโน้มน้าวและสร้างพฤติกรรมแบบเต็มใจทำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำมาซึ่งความร่วมมือ การรับรู้เชิงบวก และความทุ่มเทของพนักงาน จากแนวทางปฏิบัติขององค์กรส่วนใหญ่ Soft Power ระดับองค์กรมักจะเริ่มจากการสร้างใน Soft Power ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคลโดยเฉพาะระดับผู้บริหารที่แสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร

 

Soft Power ในองค์กรที่เข้มแข็ง
จะส่งต่อไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

ความสัมพันธ์เชิงบวกและความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างและสะสม เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน ต้องมีกลยุทธ์และการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และหากองค์กรมี Soft Power ภายในองค์กรที่เข้มแข็งก็จะส่งต่อไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้า

ทั้งนี้ การสร้าง Soft Power ในองค์กรนอกจากส่งเสริมความเข้าใจ แก้ไขความขัดแย้ง เป็นเครื่องมือในการจัดการกับวิกฤตได้เป็นอย่างดี ยังสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร ช่วยลดต้นทุนในเรื่องการบริหารจัดการด้านบุคลากรอีกด้วย

 

เทคนิคสำคัญช่วยสร้าง Soft Power ในองค์กร

 

มุ่งเน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายความสำเร็จของพนักงานสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร และแบ่งปันค่านิยม เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน โดยเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ดี

ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงคิดบวก การเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นต่าง มีการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ชมเชยและให้รางวัลเมื่อประสบความสำเร็จ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งในด้านความคิดและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จ

 

วางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมองค์กรร่วมกัน

การสร้างและสะสมความสัมพันธ์เชิงบวก จะส่งผลให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ สร้างผู้นำทางความคิดและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้าง Soft Power ในระดับองค์กรแล้ว ยังช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในการพัฒนา Soft Power ของตนเองอีกด้วย

 

เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก

ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นของพนักงาน แต่องค์กรยังสามารถเผยแพร่ภารกิจหรือเป้าหมายสำคัญสู่สังคมภายนอกผ่าน Soft Power

 

 การสร้างความผูกพันให้พนักงานมีความรักและความทุ่มเทกับองค์กร

การทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับพนักงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร จะทำให้องค์กรสามารถสร้างกลุ่ม Soft Power ในองค์กรได้ง่าย

 

ดังนั้น การสร้าง Soft Power ควรมีการวางแผนดำเนินการและติดตามผลอย่างเป็นระบบ องค์กรที่สามารถสร้าง Soft Power ได้สำเร็จจะช่วยให้เสริมสร้างฐานลูกค้าและความสำเร็จทางธุรกิจ สามารถสร้างคุณค่าต่อการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

 

 

ทำความรู้จัก BETTER WE  คลิก

 

 
Writer