30 August 2023

บทบาทสำคัญของ คณะกรรมการบริหาร
ช่วยนำองค์กรฝ่าวิกฤต  

 

การบริหารธุรกิจในยุคที่ปัจจัยแวดล้อมมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงความท้าทายใหม่ๆจากวิกฤตการระบาดใหญ่ของ
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายด้าน การที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้น การปรับตัวอย่างรู้เท่าทันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหาร หรือ Board of Directors ซึ่งถือเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยกำกับดูแลองค์กรให้สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

 

                  

 

  แนวทางหรือบทบาทในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประสิทธิภาพ  

 

1. สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงาน
ด้วยการมอบอำนาจระยะสั้นแก่คณะทำงานหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 

2. ยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยง
ทบทวนและมองหาความเสี่ยงใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้น วางแผนรองรับสถานการณ์  รวมถึงประเมินความยืดหยุ่นขององค์กร ต่อเหตุการณ์ที่มากระทบ ตรวจสอบว่ามีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดและจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

 

3. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ประเมินผลกระทบที่มีต่อองค์กรและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวด เพียงพอ รวมถึงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและอัปเดตความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพราะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมุมมองที่หลากหลาย จะส่งผลในการตัดสินใจอย่างรอบด้าน จึงควรแสวงหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ทั้งพนักงาน ลูกค้า และชุมชน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแบบสำรวจ การสนทนากลุ่ม หรือคณะที่ปรึกษา

 

5. สร้างความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
สื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญในประเด็นของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการกำกับดูแลที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที

 

6. เน้น ESG และความยั่งยืน
บูรณาการ ESG ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล ด้วยการประเมินผลกระทบ ติดตามความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เพื่อความยั่งยืนและความยืดหยุ่นขององค์กรในระยะยาว

 

7. เปิดรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการแบ่งปันความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ดี

 

 

 4 ปัจจัย เสริมประสิทธิภาพการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 

1. ขยายขอบเขตความรับผิดชอบด้วยบทบาทเชิงรุก 
ให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นต่างๆ อาทิ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและความยืดหยุ่น เรื่องความยั่งยืน เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เรื่องวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

 

2. มุ่งมั่นทำงานในขอบเขตความรับผิดชอบ   
แม้ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะเพิ่มมากขึ้น แต่ควรแยกและหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในระดับปฎิบัติการ เพื่อรักษาขอบเขตบทบาทระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

 

3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  
เข้าใจและรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันของแต่ละตำแหน่ง อาทิ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร หรือผู้บริหาร  ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 

4. สร้างความน่าเชื่อถือด้วยประสิทธิภาพการทำงานและความรู้รอบด้าน  
ผลสำรวจของ McKinsey Global Surveys พบว่า คณะกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและรอบรู้นั้น จะต้องมีความตรงไปตรงมา เปิดเผย มีความน่าเชื่อถือ และมีส่วนร่วม รวมถึงต้องมีความรอบรู้เชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทขององค์กรเพื่อจัดการความท้าท้าย รวมถึงต้องพัฒนาเพิ่มพูลความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-a-board-of-directors

 

ค้นหาหลักสูตรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรและองค์กร คลิก 

‘Capability Development Program 2023’   พร้อมแล้วที่จะนำพาบุคลากรและองค์กรไทยมาร่วมเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงลิ่ว ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง People – Process – Technology ผ่านรูปแบบ Public Training , e Training และ Intensive Program การันตีด้วยสาระความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

 

 

 
Writer